Home  e-mail  즐겨찾기등록 | 다음카페(건강지킴이) | 관리자

 

 

 

 

 

 

 

 

>제품주문하기

 

 

 

 

 

상호: 장수웰빙식품  |  대표: 박만호  |  개인정보관리책임자: 박만호  |  e-mail: aksgh0212@naver.com
사업자등록번호: 117-07-09934
[사업자정보확인]  |  통신판매업신고번호: 제2014-서울양천-0464호
주소(서울): 서울 양천구 곰달래로13길 42(신월동 114-2)

주소(공주): 충청남도 공주시 유구읍 구계연종길 192(구계리 228-1) 영농법인(주)장수웰빙
전화번호: 서울(02-2694-6781, 02-2608-6789) / 공주(041-841-9065) / 010-9065-6781

Copyrightⓒ "장수웰빙식품" All rights reserved.